Thông tin cá nhân | MINISTOP
Trang chủ / Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân

Công ty sẽ xử lý một cách thích hợp các thông tin cá nhân của khách hàng dựa trên nội dung "Bảo mật thông tin cá nhân" được đăng tải riêng.

1. Nội dung nghiêm cấm

Khi sử dụng trang web này, ngoài các hành vi bị nghiêm cấm trong Điều khoản sử dụng, thì Khách hàng không được thực hiện những hành vi sau:
▪ Hành vi xâm phạm hoặc có nguy cơ xâm phạm đến bản quyền, quyền riêng tư, tài sản, quyền lợi và lợi ích của khách hàng khác, bên thứ ba hoặc công ty, doanh nghiệp đối tác nơi công ty ủy thác nghiệp vụ (sau đây gọi là "Doanh nghiệp đối tác").
▪ Hành vi có nguy cơ gây phiền toái, bất lợi hoặc thiệt hại cho khách hàng khác, bên thứ 3 hoặc doanh nghiệp đối tác.
▪ Hành vi gây mất trật tự công cộng và vi phạm đạo đức, hành vi có nguy cơ vi phạm pháp luật và điều lệ.
▪ Hành vi hoặc hành vi có nguy cơ gây phiền toái hoặc gây bất lợi hoặc thiệt hại cho khách hàng khác, bên thứ 3 hoặc doanh nghiệp đối tác.
▪ Hành vi yêu cầu nội dung giả tạo khi sử dụng trang web này.
▪ Hành vi sử dụng trái phép địa chỉ email, họ tên, danh xưng và thông tin cá nhân của khách hàng khác, bên thứ 3, công ty hoặc doanh nghiệp đối tác, v.v...
▪ Hành vi sử dụng trang web này vì mục đích kinh doanh, thu lợi, hoặc nhằm mục đích chuẩn bị cho việc đó.
▪ Hành vi có nguy cơ gây ảnh hưởng đến việc điều hành hoặc gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ của trang web này.
▪ Bất kỳ hành động khác mà công ty đánh giá là không thích hợp. Trường hợp Khách hàng vi phạm nội dung trên và gây thiệt hại cho công ty, công ty có quyền yêu cầu quý Khách hàng đó bồi thường thiệt hại.

2. Nội dung miễn trừ trách nhiệm

• Các loại thông tin được đăng tải trên trang web này được công ty soạn thảo và quản lý cẩn thận, nhưng công ty không đảm bảo tính chính xác, hữu dụng, hoàn chỉnh của các thông tin này.
• Quý khách vui lòng tự chịu trách nhiệm khi sử dụng trang web này.
• Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng hoặc không sử thể dụng trang web này.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Công ty MINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITED (sau đây gọi là "Công ty") quy định phương châm liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân như sau, đồng thời nỗ lực xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống nội bộ, nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và riêng tư của quý khách đang sử dụng trang web này của công ty.

Phương châm bảo mật thông tin cá nhân
Công ty công nhận tầm quan trọng của những thông tin có thể nhận diện cá nhân (sau đây gọi là thông tin cá nhân) và sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích cá nhân bằng cách quản lý thông tin cá nhân an toàn dựa trên triết lý cơ bản "Theo đuổi hòa bình, tôn trọng con người, đóng góp cho xã hội địa phương tất cả vì khách hàng."

Những nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân
Công ty sẽ tiến hành những hoạt động sau đây nhằm thực hiện triệt để phương châm cơ bản liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.
- Tất cả các thành viên ban quản trị và nhân viên tuân thủ theo phương châm, pháp luật và các quy phạm khác do nhà nước quy định liên quan đến thông tin cá nhân.
- Xây dựng và thực hiện các quy định nội bộ, quy tắc điều hành liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.
- Xây dựng biện pháp an toàn, nỗ lực phòng ngừa đúng đắn để không xảy ra các vấn đề như rò rỉ, phá hoại hoặc thiệt hại thông tin cá nhân.
- Bổ nhiệm người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân, giao trách nhiệm và quyền hạn về việc thực hiện và sử dụng thông tin cá nhân, tiến hành quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân.
- Bổ nhiệm người chịu trách nhiệm giám sát thông tin cá nhân, thực hiện giám sát liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.
- Liên tục cải thiện toàn bộ hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân.
- Yêu cầu sự hợp tác từ các cửa hàng Ministop, các công ty nhượng quyền thương mại khu vực, khách hàng, và các bên liên quan khác nhằm bảo vệ thông tin cá nhân.
Phương châm được đăng tải trên trang web của công ty nên Khách hàng có thể xem bất kỳ lúc nào.

Xử lý thông tin cá nhân
- Khi tiếp nhận thông tin cá nhân, phải làm rõ mục đích tiếp nhận đồng thời nêu rõ nơi liên lạc và tiếp nhận thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để thực hiện các hoạt động của công ty.
- Sử dụng và quản lý thích hợp các thông tin cá nhân đã thu thập trong phạm vi mục đích tiếp nhận.
- Đối ứng chân thành và nhanh chóng các khiếu nại và tư vấn liên quan đến thông tin cá nhân.
- Đối ứng nhanh chóng trong thời hạn thích hợp và phạm vi hợp lý khi được yêu cầu thông báo, công bố, điều chỉnh mục đích sử dụng và ngừng sử dụng, v.v...

Ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2015
Công ty TNHH MINISTOP Việt Nam